செவந்த்-டே அட்வென்டிஸ்ட்

இந்த உலகத்தைப் படைத்த தேவன் ஒருவரே. தேவன் மனிதனுக்குக் கட்டளையிட்ட வழியும் ஒன்றே. தேவன் கொடுத்த வேதமும் ஒன்றே. அந்த வேதத்தைப் புரிந்துகொள்வதில்தான் மனிதர்களுக்குள் எத்தனை முரண்பாடு? இந்த முரண்பாடான கருத்துகளினால் நாம் தேவன் காட்டிய வழியை விட்டு விலகி நடக்கிறோம். அதனால் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்தான் எத்தனை பிரிவுகள்?  தேவன் யார் என்பதை அறியாததினால் இந்துக்கள் தாங்கள் விரும்பியபடி தங்களுக்கு தெய்வங்களைப் படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், வேதத்தை முழுமையாக வாசிக்காததால் அல்லது புரிந்து கொள்ளவேண்டிய விதத்தில் புரிந்து கொள்ளாததினால் கிறிஸ்தவர்களுக்குள் எத்தனை பேதங்கள்?

Continue reading